Spiraldynamik® – noha

Spiraldynamik® – noha

Lenka Kazmarová, fyzioterapeutka, učitelka konceptu Spiraldynamik®

Proč nohy začnou bolet? Proč máme v dospělém, ale čím dál tím více již v dospívajícím věku změny v postavení nohou? Co je příčina a co je důsledek? Jaký máme návod na používání svých nohou?

Příroda nás obdařila geniální konstrukcí nohy a celé dolní končetiny, jak ji v průběhu života využijeme je závislé na tom jak nohy používáme a jak se pohybujeme. Koncept Spiraldynamik® , terapeuticko-pohybový koncept umožňuje nové pohledy na lidské tělo a nabízí nové možnosti v terapii, diagnostice a učení pohybu u rozličných diagnóz nohou.

Spiraldynamik®

Koncept Spiraldynamik® vychází z poznatku, že se v průběhu evoluce lidské tělo a speciálně pohybový aparát optimálně přizpůsobil vzpřímení na dvě končetiny a pohybu vpřed – chůzi – archaickému pohybovému vzorci, pohybu v prostoru a pod vlivem zemské přitažlivosti.

Konstrukční principy jako je polarita, spirální princip, princip vlny, klínu a klenby jsou ty , které umožňují koordinovaný, ekonomický, dynamický a funkční pohyb nejen nohou, ale i celého těla. Tyto principy jsou přítomny kolem nás, jak v mikro tak makrokosmu a je tudíž nemožné, aby chyběly ve struktuře lidského těla. Jak jednoduše to příroda vytvořila a jak složitě tyto principy nyní objevujeme, a když je poznáme, jak jednoduše je můžeme využít v terapii a v učení pohybu.

Polarita

Žijeme ve světě polarit a v našem těle ji nacházíme ve všech systémech. Kloub je partnerská práce dvou kostěných struktur, které se vzájemně proti sobě pohybují a ovlivňují. Sval musí mít začátek i úpon, aby mohl pracovat ve svém zkrácení nebo délce. Flexe podporuje extenzi a naopak, zrovna tak abdukce  addukci nebo zevní rotace vnitřní. Je to pohyb a protipohyb, které se vzájemně podporují a ovlivňují svojí kvalitu. Jeden 3D pohyb přechází v druhý 3D protipohyb. Když přicházíme na svět tak se poprvé nadechneme a při odchodu z tohoto světa naposledy vydechneme. Nádech a výdech, tak jako práce agonisty a antagonisty nebo kloubních partnerů jsou na sobě závislé.

Spirální princip

Spirální mlhovina, vzdušný nebo vodní vír v makrokosmu a DNA jako dvojitá šroubovice v mikrokosmu. Spirální princip nalezneme ve stavbě kostí, vazů i svalů. Kost stehenní i pánevní jsou sami v sobě spirálně stočené, spirální formu vidíme i u kosti hlezenní a patní. Vazy kyčelního kloubu pracují jako vazivový šroub při 3d pohybu do flexe i extenze. Dynamické levo-pravé spirální sešroubování trupu při chůzi je nezbytné pro pohyb vpřed. Jednosměrné sešroubování dolní končetiny zajišťuje stabilitu kolenního a hlezenního kloubu při trojflexi a trojextenzi. Spirální sešroubování mezi póly pata a přednoží umožňuje dynamický pohyb nohy v každé fázi kroku, jak při odrazu tak při dopadu. Konstrukční spirální princip podporuje stabilitu, elasticitu a dynamiku v pohybu. Na úrovni dolní končetiny je to čitelné a přímo hmatatelné.

Princip klenby    

Konstrukční princip klenby, jak ji známe z architektury, nalezneme i v kostěné stavbě zánártních kostí, tři kůstky klínovité podporují oblouk jak podélné tak příčné klenby nohy.

Vlna

Pohyb v prostoru a čase. Dynamický vlnovitý pohyb nohy při odvíjení a došlapu je podporován spirálním sešroubováním mezi pólem pata a přednoží. Vlnovitý – osmičkový pohyb hlavice kyčelního kloubu při chůzi je podporován 3D pohybem pánve na straně stojné tak i na straně kročné nohy.

Dolní končetina

Póly dolní končetiny jsou hlavice kyčelního kloubu a přednoží /příčná klenba/.

Uspořádání kostěné struktury umožňuje volnost pohybu v kloubech a optimální souhru svalů při pohybu. Flexe a extenze na úrovní všech velkých kloubů – kyčelního, kolenního a hlezenního je podporována rotacemi dlouhých kostí kolem svislé osy. Antetorzní úhel hlavice a převaha zevních rotátorů kyčelního kloubu určuje rotační směr kosti stehenní. Kost holenní se rotuje do vnitřní rotace. Toto proti-stočení zajišťuje kostěnou stabilitu pro zkřížené vazy kolenního kloubu. Vnitřní rotace kosti holenní podporuje zároveň stabilitu kosti hlezenní a tím působí optimálně na kost patní a následné rozložení sil v přednoží.

Rotační směry hrají významnou roli v pohybu vpřed, ve flexi dochází ke spirálnímu „sešroubování“ a v extenzi k mírnému „rozšroubování“, podporující stabilitu osy dolní končetiny.

Noha – chodidlo

Polaritu zde tvoří pata a protipólem jsou hlavičky 1. a 5.metatarsu. Oba dva póly mají možnost 3D pohybu. I zde platí pravidlo silnějšího sešroubování při flexi a menšího při extenzi. Důležité pohyby jsou supinace paty a pronace přednoží, sešroubování probíhá na úrovni klínovitých kostí. Zodpovědnými svaly jsou m.peroneus longus a m.tibialis posterior. Klenba nohy je aktivní ve zkrácení a v natažení, ale NE propadlá. Impuls pro odraz i tlumení při došlapu vychází ze svalů klenby, které jsou impulzním centrem nohy. M.adductor hallucis a m.opponens digiti minimi mají svou velkou úlohu při stočení prvního a pátého metatarsu kolem svých podélných os.

Odchýlení v postavení kostěných pólů ovlivní osu dolní končetiny a svalovou souhru v nesouhru. Např. chybějící síla zevních rotátorů kyčelního kloubu ovlivní postavení kosti stehenní, stabilitu kolenního kloubu a následně hlezenní kloub a stabilitu paty a v důsledku i přednoží. Odchylky od anatomicky dané osy jsou předpokladem pro vznik funkčních změn a nestability, zároveň jsou jedním z rizikových faktorů vedoucí ke zranění a chronickému přetěžování jednotlivých kloubů celé dolní končetiny a nejen jí.

Halux valgus je velmi častá změna v postavení palce a především je to i obraz jak nohu používáme. Z pohledu evoluce se palec postavil z opozice do jedné řady s ostatními prsty a vznik „haluxu“ je zpětné vracení se do opozice. Je to častý důsledek změny osy a nekoordinovaného používání celé dolní končetiny. Z pohledu polarity je protipólem palce hlavice kyčelního kloubu, ale také kost patní. Často vidíme obrácené stočení v ose dolní končetiny s nestabilitou kyčelního kloubu a chybějícím napřímení pánve. Nestabilní patu a chybějící dynamické sešroubování s přednožím. Na základní kloub palce je pak vyvíjen velký tlak a to je začátek přicházejících změn. Jasná informace pro jasnou terapii, učení pohybu a nápravu pohybových návyků.

I další změny v postavení nohy a s tím související bolesti, jako jsou drápovité nebo kladívkové prsty, vbočená pata, neaktivní příčná klenba a různé kombinace jsou ty, s kterými se v terapiích setkáváme a v diagnóze pohledem vidíme podobný obraz příčin jako u přetíženého palce.

Hodnocení postavení dolní končetiny a nohou a jejich schopnosti pohybu pomocí spirálně-dynamických principů nám otevírá nové možnosti terapie u funkčních změn i poúrazových a pooperačních stavů. Sledujeme pohybové chování ve vzájemných souvislostech ve statice, dynamice i v zatížení. Neřešíme jen důsledky, ale především příčiny.

Terapie je vedena přes aktivní dynamickou práci pólů a obnovení jejich mobility a stability. Integrace naučeného do dynamiky jednotlivých fází kroku a hlavně POUŽÍVÁNÍ naučeného je cesta k nápravě.

Nový pohled na učení pohybu dle principů Spiraldynamik®

Rozpoznání koordinovaného a nekoordinovaného postavení a pohybu. Diagnóza pohledem, na první pohled můžeme zhodnotit osu a postavení jednotlivých pólů; znalosti 3D anatomie a 3D možnosti pohybu nám pomohou odkrývat příčiny přetížení, bolestí a funkčních změn.

Zaměřením na detail a jasné navedení pohybu v jednotlivých pólech jsou první krůčky ke změnám. S 3D aktivními pohyby podporujeme mobilitu, stabilitu a sílu. Jsou to pohyby, které jsou pro tělo známé a použitelné.

Vnímání pohybu ve vlastním těle, vědomě vedený pohyb, jasné impulzy k pohybu a jeho průběhu. Učení koordinovaného přes uvědomění si nekoordinovaného pohybu. Vše co učíme integrujeme do denních činností a pohybových aktivit, tzn. používám „nový návod pro pohyb“.

Chceme-li něco změnit musíme to změnit sami ve vlastním těle. Terapie nemá trvalý efekt pokud se nový koordinovaný pohyb nepoužívá. Je jen naše vlastní rozhodnutí, resp. Našeho klienta, být koordinovaný a nebo nekoordinovaný, sám pracovat na změně a nečekat, že to bude změněno bez vlastního přičinění.

Chronický problém potřebuje „chronickou“ terapii, je to cesta, je to dlouhodobý proces a je to volba našeho klienta a jeho zodpovědnost vůči vlastnímu tělu a rozhodnutí jestli se na tuto cestu vydá. „My“ ho budeme rádi na této cestě doprovázet a podporovat.

Spiraldynamik® je „návod pro použití vlastního těla“, je to UMĚNÍ a inteligence našeho těla, kterou máme zakódovanou ve struktuře a je to radostný zážitek, jak pro fyzioterapeuta tak pro klienty ji krok za krokem rozkódovávat. Koordinovaný pohyb modeluje tělo jako sochař své dílo, a je úchvatné se na tomto procesu podílet.

lk@spiraldynamik.cz

www.spiraldynamik.cz, www.sdynamic.cz

Článek byl publikován v časopise Umění fyzioterapie č.2, ISSSN:24646784, vydán 22.9.2016