Kompetence absolventů kurzů Spiraldynamik®

 Kompetence absolventů kurzů Spiraldynamik®

Témata

 • Novinky ve Spiraldynamik® Vzdělávání | Diplom ve Spiraldynamik® Odborníci úrovně Intermediate
 • Užívání slovní a obrazové značky Spiraldynamik®

 

Milí odborníci Spiraldynamik®,

 

zpětně s platností k 1. lednu 2013 upravuje Spiraldynamik® Akademie práva a možnosti týkající se vzdělávání ve Spiraldynamik® a zvýhodňuje tím uživatele. Nově platí, že po dokončení úrovně Intermediate a absolvování kurzu Fachdidaktik 1 (odborná didaktika) a  s doplňující zkouškou pro ukončení prvního vzdělávacího stupně, lze užívat slovní značku Spiraldynamik®.

Všichni odborníci Spiraldynamik® (Move a Med), kteří již absolvovali kurzy Basic-, Intermediate a Intermediate Specific,mohou absolvovat  kurz Fachdidaktik 1 a složit zkoušku, čímž si zajistí nová, výše uvedená práva.

Nové možnosti po absolvování úrovně Intermediate & složené zkoušce & písemné dohodě

 • Užívání titulu Diplomovaný odborník Spiraldynamik® Level Intermediate
 • Užívání registrované značky Spiraldynamik® pro reklamní cíle (např. v rubrice nabídky na homepage nebo na letácích)
 • Spiraldynamik® smí být uvedena v rámci nabídky akreditovaného vzdělání pro individuální hodiny a skupinové lekce, které trvají max. 3 hodiny
 • Cílová skupina, které se nabídka týká, je omezena na profesně běžnou cílovou skupinu: Pacienti u terapeuta, žáci jógy u učitelů jógy etc.

[tip direction=“s“ text=“Tři příklady:“]Tři příklady:[/tip]

 • Fyzioterapeut může:
  uvést  Spiraldynamik® jako nabídku na dveřích své praxe, letácích, vizitkách a webových stránkách takto: Fyzioterapie Marie Vzorová: Manuální terapie I Spiraldynamik® I lymfdrenáže I etc.
 • Učitelka jógy může o svém programu komunikovat takto:
  Yogastudio XY: Iyengar® Yoga I Spiraldynamik® I Viniyoga I etc.
 • V oblasti tance a gymnastiky:
  TanzstudioXY: Modern Dance I Pilates I Spiraldynamik®

 

 

Podmínkou pro získání oprávnění smět užívat slovní značku Spiraldynamik® je podepsání bezplatné, písemné a vypověditelné dohody s následujícím obsahem:

 

 • Ukončené kurzy: Basic, Intermediate, minimálně jeden Intermediate Specific a Fachdidaktik 1
 • Úspěšně složená zkouška – Level Intermediate
 • Odborné vzdělání: Užívání značky je možné jen v rámci uznané odborné práce s pohybem, např. fyzioterapie, ergoterapie, gymnastika, jóga, fitness, pedagogika tanec etc.
 • Nabídka obsahuje individuální terapie, jakož i konzultace a/ nebo skupinový trénink, maximálně 3 hodinnový. Pozor: Pojem „terapie“ smí z právního hlediska užívat jen terapeuti s odpovídajícím profesním oprávněním
 • Prezentace na webu: Popisné texty týkající se Spiraldynamik® dává většinou k dispozici Spiraldynamik® Akademie: Na výběr jsou různě dlouhé textové předlohy, které musí být převzaty nezměněné
 • Link na: www.spiraldynamik.com je na vlastních webových stránkách povinný
 • Spiraldynamik® je mezinároně chráněná značka a musí být vždy uváděna s ®
 • Povinné je každoroční dvoudenní další vzdělávání ve Spiraldynamik®
 • Členství („Insider“)
 • Uznání kodexu chování v rámci Spiraldynamik®:
  • Primární, funkčně- anatomické zaměření musí být pro každého klienta jasně zřetelné
  • Nedochází k žádnému prolínání s neodpovídajícími oblastmi, jako např. mezi Spiraldynamik® a astrologií. Jako neodpovídající platí vše, co přímo nesouvisí s pedagogikou pohybu, pohybovou terapií, tréninkem pohybu nebo pohybovým uměním. V jednotlivých případech má právo na rozhodnutí Spiraldynamik® Akademie
  • Realizace ideálu Spiraldynamik®: Pohyb, inteligence, podpora zdraví, partnerství a obchodní etika
  • Žádné vyjádření despektu nebo obecně negativních výroků vůči jiným konceptům, metodám, profesním skupinám nebo lékařským opatřením, zvláště pak ne hodnocení operativních zákroků

Tyto podmínky slouží k záruce kvality a napomáhají klientům a pacientům, kteří pod nabídkou Spiraldynamik® získají vysoce kvalitní terapii pohybu.

Není  dovoleno

 • Odborné publikace (knihy) pod názvem Spiraldynamik® (jen po domluvě se Spiraldynamik® Akademie)
 • Odborné přednášky k tématu Spiraldynamik®
 • Workshopy a kurzy v rámci dalšího profesního vzdělávání

 

Příklad:
Terapeuti a učitelé pohybu nesmí zprostředkovávat Spiraldynamik® jiným terapeutům nebo učitelům jógy, to je povoleno jen docentům od úrovně Advanced.

 • Workshopy, kurzy, akce pořádané v rámci Spiraldynamik®, které trvají déle než tři hodiny
 • Nabídka vzdělávacích kurzů o Spiraldynamik® a vystavení certifikátů/ potvrzení o účasti
 • Užívání obrazové značky (logo s červeným písmem)

   Užívání slova „Spiraldynamik®“ ve firemních nebo jiných právních korporacích

 

Detailní informace ke zkoušce Level Intermediate

Přezkoušení teoretických a praktických vědomostí a dovedností zajišťuje kvalitu. Zkouška se koná v Zürichu.

Zkouší se v rámci těchto okruhů:

 • Základní principy Spiraldynamik®
 • 3D-anatomie pohybového systému
 • Převedení do své profese
 • Diagnostika pohledem ve statice a dynamice
 • 3D-mobilizační techniky
 • Znalosti o oprávněném užívání slovní značky Spiraldynamik®

Zkouška se koná písemně (multiple choice) a ústně. Poplatky za zkoušku činí aktuálně CHF 300.00. V případě neúspěchu lze zkoušku dvakrát opakovat.

 

V případě, že zkouška není úspěšně složena

Pro odborníky Spiraldynamik® bez úspěšně složené zkoušky na úrovni Intermediate se nic nemění. Je pro nás samozřejmé, že všichni ti, kteří se vzdělávají pro svou osobní potřebu, mohou vdělání absolvovat i bez závěrečné zkoušky.

V tomto případě opravňuje certifikát Spiraldynamik®k

 • Vedení titulu „odborník Spiraldynamik®“ úrovně Basic, jakož i Intermediate (po ukončení obou kurzů Intermediate) na vizitkách a webových stránkách. Důležité: Označení titulu musí být vždy přesné.
 • Uvedení vzdělávacích kurzů Spiraldynamik® v životopisu
 • Členství „Insider“ & výhody
 • Účast na kurzech dalšího vzdělávání ve Spiraldynamik®
 • Návštěva vzdělávacích kurzů Intermediate a Intermediate Specific

 

Certifikát oproti tomu neopravňuje k

 • Užívání registrované slovní značky Spiraldynamik® nebo obrazové značky Spiraldynamik® (logo v červeném písmu)
 • Spiraldynamik® nesmí být uváděná v nabídce, ani na označení praxe, ani na vizitkách či webu. Terapeuti, kteří absolvovali vzdělání ve Spiraldynamik®, nesložili ale závěrečnou zkoušku, mohou toto zmínit konkrétně jen ve svém životopisu. Použití Spiraldynamik® v rámci terapeutické nabídky je umožněno jen odzkoušeným a tedy diplomovaným odborníkům Spiraldynamik® úrovně Intermediate.
 • Vedení kurzů, vzdělávání nebo tréninků v rámci Spiraldynamik®
 • Prezentace Spiraldynamik® ve formě přednášek, referátů, publikací atd.
 • Užívání slova „Spiraldynamik®“ v názvech domén, subdomén, emailových adres, na facebooku a jiných webových adresách jako Twitter, Youtube etc.
 • užívání slova „Spiraldynamik®“ v označeních firem nebo jiných právních korporací
 • Účast na vzdělávacích kurzech: Spiraldynamik® Level Advanced

 

Přechodné řešení: Lhůta do 31. prosince 2013

Žádáme všechny odborníky, aby užívali značku poctivě a korektně. Kdo v současné době uvádí nesprávně ve své nabídce Spiraldynamik®, tomu bude s přihláškou ke zkoušce uděleno přechodné povolení užívání značky, čímž se zamezí složitým úpravám. Přihlášku ke zkoušce a na chybějící vzdělávací kurzy je třeba podat do 31. prosince 2013. Vzdělání musí být hotovo a zkouška úspěšně složena do konce roku 2014. Důležité je vědět, že pokud jsou splněny všechny podmínky, přihlásit se lze vždy jen na další následující level. Tzn., že účastník kurzu Basic se může teprve po úspěšném zakončení kurzu Basic přihlásit na  Itermediate resp. Intermediate Specific.

 

Vzdělání na úrovni Advanced

Závěr vzdělávacího programu „Advanced“ obsahuje jako hlavní bod „Teaching“. Vyzkoušené vyučovací a učební techniky a asistence při vzdělávacím kurzu Basic vám umožní zprostředkovávat Spiraldynamik®. Diplom Advanced vám ve spolupráci s Akademie otevře možnost nabízet Spiraldynamik® na úrovni úvodních kurzů odborníkům různých profesních skupin. Všichni odborníci úrovně Advanced – stávající i ti noví – smějí vést úvodní kurzy Spiraldynamik®.Úvodní kurz trvá maximálně 2 dny.

Vzdělávací kurz Advanced obsahuje:

 

 • Asistenci při vzdělávacím kurzu Basic
 • Fachdidaktik 2 (od roku 2014 třídenní)
 • Private teaching (4 dny)
 • Závěrečnou zkoušku (1den)

 

Mimo to zde platí veškerá práva a povinnost stejně  jako pro odborníky, kteří uzavřeli zkouškou kurz Intermediate. Vyjímku tvoří třídenní povinné další vzdělávání.

Vzdělávací kurz Advanced otvírá možnosti prohloubení spolupráce s institucemi Spiraldynamik®, jako je např. Spiraldynamik® Praxislizenz (licence pro praxi) s povolením užívání obrazové značky.

Pro bližší informace o Advanced nahlédněte prosím na naší webovou stránku na „Advanced Konzept“

Team Spiraldynamik® Akademie AG vám stojí k dispozici, pokud budete mít nějaké otázky.

 

S přátelskými pozdravy

Spiraldynamik® Akademie AG

 

tabulka-spirala.005